Members

P.I., Professor
Reiko Hishiyama
Assistant Professor
Shenglei Ll
Secretary
Ai Yamada
Doctor Cource Students
Tengfei Shao
Luo Haoran (English-based degree programs)
Master Cource Students
Kenta Mizobuchi
Hao Ding
Simeng Lyu
Atsushi Ida
Delong Tan
Eisuke Yokota
Jichen Yan
Ryo Okutani
Undergraduate Students
Yuki Murano
Ryosuke Hayashi
Yoshiki Matsuzaki
Fumiaki Fukushima
Hiroyuki Hayase
Kai Yasumoto
Keisuke Inoue
Masaki Taniguchi
Rin Sato
Takeshi Kawase
Yusuke Morimoto