Members

P.I., Professor
Reiko Hishiyama
Secretary
Ai Yamada
Doctor Cource Students
Shenglei Li
Tengfei Shao
Luo Haoran
Master Cource Students
Zepu Wang
Kenta Mizobuchi
Hao Ding
Simeng Lyu
Atsushi Ida
Ryo Okutani
Jichen Yan
Delong Tan
Eisuke Yokota
Undergraduate Students
Yuki Murano
Ryosuke Hayashi
Yoshiki Matsuzaki